Toepassingen schuimbeton

Schuimbeton wordt gebruikt in de weg- en waterbouw, de utiliteitsbouw, grondwerken en de woningbouw.

Nieuw WOONBETONVLOER met schuimbeton als isolatie !

KIJKT U HIER VOOR SCHUIMBETON INFORMATIE

Toepassingen schuimbeton Voorbeelden zijn: geul-herstel, opvullen van gaten in een riolering, dakisolatie, vloerisolatie, funderingsherstel maar ook tijdens het heien kan een schuimbetonvloer uitstekend dienen als (tijdelijke) ondergrond. Vervolgens wordt schuimbeton toegepast als bodem-afsluitend materiaal. De bodemafsluitende toepassing dient dan weer ter bescherming van alle bovenliggende vloeren tegen vocht en andere ongemakken, die anderzijds uw woning of bouwobject binnen zullen dringen.

Toepassingen schuimbeton

Toepassingen schuimbeton

Afschotlaag met schuimbeton en Toepassingen schuimbeton

Een afschotlaag komt voornamelijk voor in het dak van een bouwobject. Een dakafschotlaag wordt toegepast voor het aanbrengen van een profilering op het doorgaans vlakke (prefab) beton. Schuimbeton heeft als eigenschap eenvoudig in de gewenste vorm te kunnen worden gebracht, wat vooral bij gebouwen met een grillige plattegrond wenselijk is.

De dikte van het schuimbeton wordt bepaald door het type dakbedekkingssysteem. Tegenwoordig wordt veelal gebruik gemaakt van losliggende dakbedekking, wat recycling in de toekomst makkelijker maakt. In het geval van losliggende dakbedekking is een volumieke massa van 900 kg/m3 voldoende.

De toepassing van schuimbeton in het dak wordt tijdens de wintermaanden afgeraden. De reden hiervoor is dat schuimbeton nooit in vochtige weersomstandigheden of een temperatuur onder de 5 graden Celsius mag worden bewerkt. Verder is het belangrijk een minimale laagdikte van het schuim-beton rondom afvoeren aan te houden van 30 mm.

Toepassingen schuimbeton Kadeconstructie met schuimbeton

Ter ondersteuning van een beschadigde kadeconstructie biedt schuimbeton ondersteuning als samenhangende lichtgewicht aanvulling op het geheel. Het voornaamste doel hiervan is het verlagen van alle horizontale belastingen op de damwand. De ankerkracht neemt af, waardoor de damwand geen hoge draagkracht nodig heeft.Toepassingen schuimbeton

Ook aan de achterzijde van de damwand wordt opgevuld met schuimbeton. Schuimbeton is zo flexibel en tegelijkertijd sterk, dat het van alle kanten ervoor zorgt dat de gehele constructie niet zo snel of zelfs helemaal geen scheuren meer vertoont.

Leidingsoverkluizing met schuimbeton Toepassingen schuimbeton

Toepassing van schuimbeton kan op meerdere manieren worden uitgevoerd. Zo is het ook een praktische aanvulling bij de aanleg van leidingen die een nieuwe weg kruisen. Denk bijvoorbeeld aan een compleet nieuwe woonwijk, waarbij alle woningen aangesloten worden op het stadsverwarmingsnet en waarbij er een (bestaande) doorgaande weg loopt, zodat ook deze nieuwe wijk goed bereikbaar is.

Hier leidt de toepassing van schuimbeton tot een verlaging van de verticale druk op de leidingen, waardoor ook oude leidingstelsels behouden kunnen worden.

De sterkteklasse en volumieke massa van het betonmengsel dat wordt aangemaakt in de speciale betonpomp, wordt bepaald door de gewenste Modulus en de druksterkte. De toelaatbare belasting op de leidingen speelt hierbij een belangrijke rol.Toepassingen schuimbeton

Speciale aandacht is benodigd bij:

  • tegengaan van het opdrijven en onderlopen van het schuimbeton, waardoor de constructie instabiel kan worden en misschien zelfs kan afschuiven
  • horizontale drainage
  • aanbrengen van schuimbeton in droge toestand
  • aanbrengen van bovenste zandlaag in droge toestand
  • het stempelen of markeren van (verticaal) aanwezig materiaal, wat bij renovatie of reparatie gezien kan worden als obstakel

Toepassingen schuimbeton bij Rioolvulling met schuimbeton

Bij een vervallen rioolleiding werkt schuimbeton als een vormvaste en volledige, maar vooral milieuvriendelijke opvulling van de delen die in principe vervangen zouden moeten worden. Soms is het maar al te ingewikkeld om een (gedeelte van) een rioolstelsel te verwijderen, daar biedt schuimbeton de unieke oplossing. De keuze van de sterkteklasse en volumieke massa van het schuimbetonmengsel wordt ter plekke bepaald aan de hand van de huidige werkomstandigheden.

Een rioolleiding is over het algemeen niet zomaar droog te maken, om in een dergelijke veelal benodigde hoedanigheid het schuimbeton te kunnen aanbrengen. Mocht het wel lukken het schuimbeton in droge toestand te plaatsen, maar waarbij men niet zeker weet of dit blijvend droog is, dan wordt een goedkope vorm schuimbeton met een volumieke massa van 500 kg/m3 toegepast. Weet men zeker dat de leiding niet droog is en voorlopig niet gaat worden, dan wordt een schuimbetonmengsel aangemaakt met een volumieke massa van 1100 kg/m3. Het allereerste lekwater kan hiermee in elk geval worden verdrongen. Het aanpassen van de sterkteklasse is hier niet benodigd, al met een lage sterkteklasse zal het gewenste resultaat bereikt worden.

Toepassingen schuimbeton Schuimbeton als bodemafsluiter

Schuimbeton leent zich zowel in de bestaande als nieuwbouw uitstekend voor bodemafsluiter. Door de bodem af te sluiten worden aangrenzende ruimtes afgeschermd tegen vocht en stank vanuit de ondergrond.

Bij bestaande bouw wordt veelal een licht type schuimbeton gebruikt, de veelal toegepaste volumieke massa is hierbij 500 g/m3. Een bodemafsluiter dient tevens als isolatie tegen koude, waardoor de begane grond minder snel afkoelt en het in de leefruimte comfortabel warm zal blijven. Wanneer er (extra) energie wordt gestookt, zal deze dankzij de bodemafsluiting oftewel isolatie intern worden gecirculeerd.

Extra aandacht is nodig bij de hoogte van de grondwaterstand. Wanneer deze hoger is dan de halve dikte van het schuimbeton, dan bestaat het risico dat het schuimbeton kan gaan opdrijven. Om dit te voorkomen, wordt het schuimbeton geheel of gedeeltelijk gedraineerd. Anderzijds kan er een zwaarder type schuimbeton worden toegepast.

Schuimbeton op de funderingsplaat

Om een funderingsconstructie meer stevigheid te bieden, kan schuimbeton worden toegepast. Het schuimbeton wordt geplaatst tegen de funderingsplaten aan, welke een combinatie vormen van rand- en vloerfundering in een constructie. Doordat een funderingsplaat alleen in vorstvrije hoedanigheid kan worden geplaatst, kunnen de werkzaamheden met schuimbeton uitstekend worden gecombineerd. Schuimbeton mag niet bij vocht of bij een temperatuur onder de 5 graden Celsius worden toegepast.

De dikte van het schuimbeton wordt bepaald aan de toestand en de dikte van de gevel. Wanneer er sprak is van een verminderde draagkracht, wordt de dikte van het schuimbeton bepaald volgens het evenwichtsprincipe. Ook is de grondwaterstand belangrijk om mee te nemen in de berekening.

Schuimbeton als vullaag

Door schuimbeton als vullaag aan te brengen op reeds aangelegde leidingen op een ondergrond, kan vanaf het schuimbeton worden gewerkt naar een minimale dekvloer. Om krimpverschillen te voorkomen, wordt een folie aangebracht tussen het schuimbeton en de uiteindelijke dekvloer. Komt er in een later stadium een dampdichte vloerbedekking op de dekvloer, zoals bijvoorbeeld linoleum, dan dient het tussenliggende folie ook worden aangepast aan de dampdichtheid.

Rekening dient te worden gehouden met de hoogte van de grondwaterstand, omdat opdrijven van het schuimbeton mogelijk is. De meest gangbare volumieke massa die voor het schuimbeton wordt toegepast, is 500 kg/m3. De sterkteklasse daarbij ligt tussen de SB 0,75 en SB 6,0.

Wegconstructie met schuimbeton

Schuimbeton leent zich uitstekend voor een aanvulling op een bestaande wegconstructie. Het kan worden toegepast in combinatie met verschillende materiaalsoorten en dus ook met puin, dat veelal voorkomt in oude wegfunderingen. Soms is dit puin gewoonweg een gevolg van afgebrokkelde of gescheurde weggedeelten. Met de toepassing van schuimbeton wordt er weer een compleet geheel gevormd, waarbij het schuimbeton zorgt voor flexibiliteit en een enorme draagkracht van de constructie.

Bij een combinatie van schuimbeton met puinfundering wordt er over het algemeen zo dicht mogelijk tegen het bovenoppervlak aan gewerkt. Hierdoor komt de kracht van het schuimbeton uitstekend tot zijn recht en biedt het extra veerkracht voor de gehele wegconstructie.

Schuimbeton als isolerende werkvloer

Waar voorheen het gebruik van EPS (of Tempex) bekender was voor het isoleren van werkvloeren, wordt tegenwoordig steeds vaker schuimbeton toegepast. Het schuimbeton wordt aangebracht onder de betonvloer. Van schuimbeton is inmiddels bekend, dat het minder snel opdrijft (mits de dikte wordt aangepast aan de hoogte van het grondwater) en dat het zich gemakkelijk rondom heipalen laat aanbrengen. Ook zorgt het schuimbetonmengsel bij het aanbrengen van bijvoorbeeld vloerwapening snel en eenvoudig een dikke druk-verdelende laag.

Als isolerend werkvloer wordt schuimbeton met een lichte volumieke massa gekozen, namelijk 450 of zelfs 50 kg/m3. Dit type schuimbeton is dankzij de werkbare laagdiktes vanaf 100 mm gemakkelijk werkbaar en kan zo nodig in meerdere stortlagen na elkaar worden opgebouwd.

De sterkteklasse van het schuimbeton die hierbij kan worden gebruikt gaat vanaf SB 0,75.

 

Toepassingen schuimbeton

Toepassingen schuimbeton

 

Terras verhogen met schuimbeton

Wilt u uw terras (laten) verhogen? Misschien is het alleen maar voor de sfeer van uw terras, dat u hoger zit dan de rest van de tuin. Het heeft allereerst iets aparts, maar het verhogen van uw terras geeft ook veiligheid en minder natte voeten, voor het geval het weer eens regent in Nederland.

Het verhogen met behulp van schuimbeton heeft diverse voordelen. Een daarvan is, dat het hier gaat om een product dat makkelijk inzetbaar is bij bouwobjecten met oneffenheden. Al gaat het om kieren, geulen, scheuren, holtes of ongelijkheid in de vloer; in alle gevallen kan gebruik worden gemaakt van het duurzame en beslist gifvrije schuimbeton.

Vloerverhoging en -renovatie met schuimbeton; verzakkingen worden verleden tijd

Ook voor verzakte bestrating en daardoor scheef gezakte tuinschermen is schuimbeton een uitstekende oplossing. Hoe groot was de jarenlange ergernis, wanneer u naar de straatstenen in uw tuin keek en hoe verheugd zult u straks zijn, wanneer dit allemaal tot het verleden behoort!

Combinaties met andere materialen

Aangezien wij ons continue aan het ontwikkelen zijn binnen ons vakgebied en samenwerken met andere bouwbedrijven, weten wij altijd de meest passende oplossing te vinden. Voor het verstevigen van een vloer bijvoorbeeld wordt er, zowel binnen als buitenshuis, veelal gewerkt met tempex of polystyreenblokken in combinatie met schuimbeton. Sinds kort wordt er ook steeds vaker gesproken van een deco-crete betonvloer.

Extra voordeel aan een deco-crete betonvloer is dat alles zonder heiwerkzaamheden gedaan kan worden. Het aanleggen van een verhoogd terras, dat valt onder een deco-crete betonvloer, kost over het algemeen slechts 1 dag. Deco-crete bouwobjecten staan voor modulair opgebouwde objecten, dat niets anders betekent dan combineren met de beste materialen, waaronder dus schuimbeton.

Schuimbeton voor isolatie

Schuimbeton kan op verschillende manier worden ingezet als (ondersteuning bij) isolatie. Zo kan de kruipruimte, het dak en de vloeren worden geïsoleerd met (een mengsel van) schuimbeton. Voor meer informatie over isoleren verwijzen wij u graag naar onze pagina Isoleren met schuim-beton

Wegconstructie met Schuimbeton

Vanwege het zettingsgevoelige karakter van wegconstructies biedt het gebruik van schuimbeton uitstekende mogelijkheden. Het schuimbeton dient als een lichtgewichte plaatfundering voor een weg. Schuimbeton kan veel meer hebben dan veel andere materialen, die voor wegconstructies worden gebruikt.

De volumieke massa en de sterkteklasse van schuimbeton spelen hierbij een grote rol. Een wegconstructie met schuimbeton biedt een zodanig grote draagkracht, dat alles wat de ondergrond van de wegconstructie moet opvangen, in balans wordt gebracht. Zelfs met de meest grote voertuigen en hun vaak bijzonder zware belasting op de weg.

Schuimbeton op puinfundering

Een voorbeeld van een wegconstructie met schuimbeton is bovenop puin. Puin is van tevoren gestort (afval)materiaal, waarmee de lege holten in een wegdek kunnen worden gevuld. Een uitstekende toevoeging hierbij is schuimbeton, die de resterende kieren en holten vult. Daarnaast zorgt schuimbeton voor flexibiliteit in de algehele draagkracht van de wegconstructie. Ook kan puin staan voor het opengebroken asfalt, dat inmiddels zodanig gebrokkeld is, dat het niet meer gemakkelijk tot een geheel kan worden gereviseerd. Hier biedt schuimbeton ook een oplossing.

Kadeconstructie met Schuimbeton

Een kadeconstructie met schuimbeton kan worden aangelegd om de horizontale belastingen op de damwand te reduceren. Omdat schuimbeton als karakteristieke kenmerken heeft, dat het tegelijkertijd flexibel en sterk is, nemen onder andere ankerkrachten veel beter af. Bovendien kan een damwand van een veel lichter (en ook goedkoper) profiel worden gemaakt. Een kadeconstructie met schuimbeton kan gemaakt worden achter een tussenliggend materiaal achter de damwand, maar ook rechtstreeks aan de achterzijde van de wand.

Wanneer eenmaal schuimbeton is aangebracht, danwel ter opvulling danwel ter aanvulling op het geheel, zal het materiaal zo goed als niet meer afbrokkeling vertonen. Ter ondersteuning maakt men veelal gebruik van een extra grondwapening. Een kadeconstructie met schuimbeton wordt veelal aangelegd door middel van storten van het beton bovenop van tevoren gestort zand of ander (gruis)materiaal.

Toepassingen schuimbeton

Toepassingen schuimbeton

opwaartse druk met schuimbeton

Leidingoverkluizing met Schuimbeton

Bij de aanleg van bijvoorbeeld een nieuwe weg, zou men kunnen overwegen om de bestaande kabels en leidingen volledig te vervangen. Maar wanneer alles nog uitstekend werkt, brengen dergelijke werkzaamheden alleen maar onnodige kosten met zich mee. Een oplossing voor zo’n leidingoverkluizing is het gebruik van schuimbeton. Het schuimbeton vormt allereerst een aanvulling op de basis, waarmee de grond, of weg in deze, al is gevormd. De kabels en leidingen vormen zich als het ware in het schuimbeton. Na enige tijd zal het schuimbeton zich zodanig aanpassen aan de ondergrond, dat het weer één egale vlakte wordt.Toepassingen schuimbeton

Het belangrijkste doel van het gebruik van schuimbeton is, dat de verticale belasting op de leidingen wordt gereduceerd. De leiding zal niet verder de grond in gaan, maar blijft op dezelfde hoogte als waar deze gewenst is. Bovendien is een dragende constructie daar bovenop ook niet meer noodzakelijk, wat bij veel andere materialen wel gewenst zal zijn. Vooral schuimbeton met een hoge druksterkte en E-modulus is de stijfheid voor het dragen van (hoge) belastingen gegarandeerd.Toepassingen schuimbeton

Voor de juiste sturing van krimpvorming, wordt tussen de ondergrond en het schuimbeton een dubbele laag folie aangebracht. Dezelfde methode wordt toegepast bij scheurinleiders, waarbij men veelal gebruik maakt van circulatie met behulp van water en zand. Een andere mogelijkheid is door middel van stroken verloren bekisting. Een horizontale drainage alsook het schuimbeton en de bovenste zandlaag worden allemaal droog aangebracht. Om de te reconstrueren damwand tijdens dergelijke werkzaamheden bij een verlaagde waterstand terug te vinden, wordt deze alvorens veelal gestempeld.

Toepassingen schuimbeton

Toepassingen schuimbeton

opwaartse druk met schuimbeton

Rioolvulling met Schuimbeton

Rioolvulling met schuimbeton wordt vaak toegepast bij een vervallen rioolleiding. Het zal bijna voor zich spreken, dat het hier gaat om schuimbeton ter opvulling van gaten en holtes. In veel gevallen is het niet mogelijk om zomaar een (gedeelte van een) rioolstelsel weg te halen voor reparatie. Hier is schuimbeton een welkome oplossing.

Rioolvulling met schuimbeton vindt over het algemeen in droge hoedanigheid plaats. Dit werkt eenvoudigweg voor alle partijen het beste. In dit geval kan gebruik worden gemaakt van een volumieke massa van 500 kg/m3. Maar is er nog sprake van lekkage door bijvoorbeeld grondwater, waardoor er niet geheel droog kan worden gewerkt, dan dient men te kiezen voor een volumieke massa van 1100 kg/m3. Lekwater wordt door de kracht van schuimbeton verdreven en er wordt vanzelf ruimte gemaakt voor de juiste taken van het riool.Toepassingen schuimbeton

 

Fundering herstel met schuimbeton

Toepassingen schuimbeton

Toepassingen schuimbeton gaatop de betonvloer int egel motief

fundering herstel
Toepassingen schuimbeton

Toepassingen schuimbeton

 

fundering herstel met schuimbeton

Eigenschappen van schuimbeton

Schuimbeton staat voor sterk isolerend materiaal, dat op een unieke wijze niet alleen vocht weert, maar ook geluid en koude. Schuimbeton ontstaat door cement, water, lucht, fijn zand en een schuimvormende hulpstof met elkaar te mengen. Met behulp van een speciale betonpomp wordt het schuimbeton in de juiste hoeveelheid op de juiste plek gespoten.Toepassingen schuimbeton

Een fundering met schuimbeton

Een van de belangrijkste eigenschappen van een schuimbeton fundering is dat het een lichtgewicht constructie betreft. Hiermee wordt een schuimbeton fundering een unieke ondergrond, waar weinig draagkracht benodigd is. Daarnaast dient schuimbeton uitstekend als ophoogmateriaal van diverse soorten ondergronden en vloeren.
Voordelen van een fundering met schuimbeton
De toepassing van schuimbeton als fundering heeft onder andere als voordeel, dat het hier gaat om een vulmateriaal voor open kieren en holten, maar dat evengoed zo flexibel is, dat het ruimte overlaat voor daar waar die nodig is. De slang van de speciale betonpomp bereikt de meest moeilijk bereikbare plekken, waardoor geen enkele kier of holte wordt overgeslagen.Toepassingen schuimbeton
Omdat de betonpomp zodanig is ingesteld, dat er nooit een een teveel aan schuimbeton uitgaat, wordt een optimaal resultaat bereikt voor wat betreft materiaalgebruik in combinatie met budget. Schuimbeton is niet duur in gebruik, daar het van veel voorkomende stoffen wordt gemaakt. Daarnaast weet de professional exact hoeveel schuimbeton per specifiek project benodigd is.
Ervaringen met schuimbeton
Het is ons intussen welbekend, dat schuimbeton sinds eind jaren 70 succesvol wordt toegepast in zowel de wegen-, woning- als utiliteitsbouw. Niet alleen in de vorm van ophoogmateriaal of bij funderingen en funderingsherstel wordt deze unieke betonsoort ingezet, maar ook als vullingsmateriaal doet schuimbeton uitstekend zijn werk. Als vullingsmateriaal is schuimbeton bijvoorbeeld van grote betekenis bij isolerende vloerrenovatie en het behoud van oude leidingen. Schuimbeton vult lege gaten, die in de loop der tijd zijn ontstaan.
Ook wordt schuimbeton ingezet bij isolatie. Dankzij zijn vele voordelen, dient schuimbeton als uitstekende vervanger voor bijvoorbeeld glas- of steenwol. Veel van dit soort isolatiemateriaal is bovendien giftig, waardoor het werken met dit materiaal gevaar oplevert. Werkzaam zijn met schuimbeton daarentegen levert in principe alleen maar voordelen op.
Als vervanger van glas- en steenwol, PUR en ander isolatiemateriaal heeft schuimbeton ook nog eens de eigenschap op een aflopend vlak gebruikt kan worden. Ideaal voor dakisolatie dus! Om die reden komt schuimbeton steeds vaker voor in de dakafschotlaag, waar het materiaal optimaal zijn eigenschappen waarmaakt.
Meer informatie over een schuimbeton fundering
Wilt u meer informatie over een schuimbeton fundering en de mogelijkheden voor uw huis? Neem dan contact met ons op.

Toepassingen schuimbeton Funderingsonderzoek

Voordat wij daadwerkelijk overgaan tot het herstel van de fundering, wordt een onderzoek naar de huidige fundering gestart. Hiermee brengen we de algehele situatie in kaart. Waaruit bestaat de fundering momenteel? Moet het in zijn geheel worden vervangen? Kunnen oude kabels en leidingen behouden blijven? Dat soort vragen worden in het funderingsonderzoek meegenomen.

Ook beoordelen we of er sprake is van bacterievorming in de fundering, zoals paalrot door vochtproblematiek. Oude funderingen zijn vaak opgebouwd uit vroeger gebruikt materiaal, wat in de loop der jaren de reden is geweest voor verdere ontwikkelingen. Omdat het toch niet goed hecht of niet voldoende isoleerde tegen vocht bijvoorbeeld. Gelukkig is er tegenwoordig schuimbeton, dat ingezet kan worden bij zowel funderingsherstel als vullingsmateriaal.

Gevelherstel

Een veel voorkomend gevolg van schade aan funderingen zijn scheuren in de gevel. Deze scheuren kunnen ontstaan door een te grote belasting van het naast gelegen weggedeelte in combinatie met een onvoldoende fundering. Denkt u maar eens een wegwerkzaamheden, waarbij bij het ene huis veel meer scheuren in de gevel ontstaan dan bij de naast gelegen woning.

Met behulp van schuimbeton zijn dergelijke problemen eenvoudig en snel weer opgelost. Het schuimbeton vult probleemloos kieren en holten en past zich vervolgens flexibel aan aan het omgeven materiaal. Dit duurzame materiaal gaat bovendien lange tijd mee, waardoor de herstel gevelmuren verzekerd zijn van bestendigheid tegen wat voor bewegingsoverlast dan ook.

Kelderbouw

Overgaan tot isoleren van uw kelder is een uitstekende keuze. Deze ruimte onder uw huis is, bijna vanzelfsprekend, veel gevoeliger voor vocht en koude dan welke andere ruimte dan ook, die daarboven ligt. Een kelder is een ander soort ruimte dan een kruipruimte, maar kruipruimten isoleren is ook geen overbodige luxe.Toepassingen schuimbeton

Ook al bent u niet direct van plan om uw kelder te betrekken bij uw woonruimte, maar voorlopig alleen zal dienen als opbergruimte, dan nog is het praktisch om deze ruimte goed te isoleren. Schuimbeton kan hierbij van grote betekenis zijn. Dankzij het gebruik van schuimbeton hoeft u niet te verbouwen, met de flexibele slang van de speciale betonpomp worden de meest onbereikbaar lijkende plekken bereikbaar.

Toepassingen schuimbeton

Toepassingen schuimbeton

Opwaartse druk met schuimbeton

Opwaartse druk met schuimbeton Sportvelden

Een mogelijkheid voor het gebruik van opwaartse druk bij sportvelden, is een waterdoorlatende variant van schuimbeton met toevoeging van een hulpstof. Wanneer er bij een vrijstaande woning geen paalfundering is gebruikt, kunt u denken aan een fundering met een dikke plaat schuimbeton. Het gedeelte dat bovengronds wordt gebouwd, is dan in balans met de opwaartse druk vanuit het ondergrondse schuimbeton.

Een andere mogelijkheid bestaat uit een balk van schuimbeton, welke voorzien is wordt van een kunststof wapeningsnet. Wanneer deze balk buigt, veert deze ook weer gemakkelijk terug. Een van de bijzondere eigenschappen van schuimbeton maakt deze flexibiliteit mogelijk. Dergelijke soepelheid is bijvoorbeeld welkom bij de fundering van een fietspad.

opwaartse druk met schuimbeton

Opwaartsekracht berekenen

Het berekenen van opwaartse kracht kan bijvoorbeeld worden gedaan aan de hand van een kelder van 360 cm breed, 780 cm lang en 260 cm hoog. De opwaartse kracht wordt als volgt berekend: lengte x breedte x hoogte in centimeters, gedeeld door 1000 = een aantal kilogram aan opwaartse kracht. Bij deze kelder is de berekening dus als volgt: 360 x 780 x 260 = 73.008.000 / 1.000 = 73.008 kg opwaartse kracht.

Wat is opwaartse druk

Opwaartse druk staat voor de hoeveelheid aan kracht, die bijvoorbeeld een voorwerp of anderzijds materiaal omhoog duwt. De opwaartse kracht van lucht is niet zo hoog, waardoor er lichtgewicht materiaal zoals bijvoorbeeld een ballon, al omhoog kan worden gelaten. Een ballon gevuld met een vloeistof zal duidelijk minder snel omhoog komen dan een ballon gevuld met alleen lucht. Bij neerwaartse druk is dit precies andersom. Wanneer een voorwerp gevuld met een vloeistof naar beneden wordt gedrukt, zal dit eerder zinken dan een voorwerp gevuld met lucht.

Toepassingen schuimbeton

Toepassingen schuimbeton

Schuimbeton op Veengrond

Evenwichtsfundering wegen en terreinen

Nederland staat er inmiddels om bekend, dat hier veelal de natuurlijke ondergrond bestaat uit zeeklei of veen. Dit soort grond heeft een slechte draagkracht en geeft problemen bij de constructies van wegen en bedrijfsterreinen.

Zodra de gebieden, waar deze grond veelal voorkomt, bouwrijp worden gemaakt, volgt er allereerst een uitgebreide grondvoorbereiding. Deze bestaat dan uit een zandophoping, welke vervolgens verticaal wordt gedraineerd. Met hoge financiële gevolgen en langdurige overlast tot gevolg. Vaak moeten andere bouwwerkzaamheden worden uitgesteld, omdat de bodem nog niet stevig genoeg is voor verder fundering.

Schuimbeton op veengrond biedt hierbij een uitstekende oplossing, waarbij deze betonsoort staat voor een prima mengeigenschap met ander materiaal dat als fundering dient. Er wordt een zekere evenwichtsmethode gevormd. Daar, waar de fundering nog niet voldoende is, kan schuimbeton ook worden ingezet. Mede afhankelijk van de grondwaterstand en het verwachte gewicht van de wegconstructie, horen zettingen dankzij de inzet van schuimbeton op veengrond nu voorgoed tot het verleden.

Schuimbeton als isolatievloer

Eindelijk een goed alternatief voor uw verzakte terrasbestrating

Ook voor verzakte bestrating, zoals dat op uw terras, is schuimbeton een prima oplossing voor het verstevigen of ophogen van het geheel. Omdat schuimbeton ter plekke wordt gemaakt, kost het niets extra’s om het materiaal bijvoorbeeld te laten leveren. Wij komen met de betonpomp op uw terrein en starten met de werkzaamheden.

We werken aan allerlei soorten verzakkingen, zelfs die van meer dan 1 meter kunnen wij verhelpen met schuimbeton. Het geheel wordt gecompenseerd en wij zorgen voor een verbeterde stabiliteit van uw terras.

U kunt zelfs denken aan een soort verwarmd terras, want ook die is heel gemakkelijk aan te leggen dankzij de flexibiliteit van schuimbeton. Deze betonsoort hecht zich uiteindelijk in en aan de overgebleven kieren en holten, waardoor het uiteindelijk een afgerond geheel wordt.

Het op deze manier aanleggen of verbeteren van uw terras kost geen tijdrovende heiwerkzaamheden. De plaatsing van een dergelijk flex-terras kan veelal binnen 1 dag voor elkaar gemaakt worden. En dat allemaal zonder gebruik te hoeven maken van groot materieel. Belt u voor een offerte?

 

 

Verzakking langs de gevel

Nog altijd vinden er verschillende soorten problemen plaats rond verzakkingen. Verzakkingen langs de gevel veroorzaakt bijvoorbeeld loshangende tegels, terwijl de omliggende bestrating is verzakt. Waar ontstaat zo’n verzakking eigenlijk door?Toepassingen schuimbeton

Ondergrond

Verzakkingen kunnen ontstaan door een slechte ondergrond. De basis of fundering is niet voldoende of is in de loop der jaren gaan wegzakken in de onderste bodemlaag. Een te slappe ondergrond kan bijvoorbeeld bestaan uit veengrond, maar ook nieuwbouwwoningen verzakken meestal al in het eerste jaar nadat deze zijn opgeleverd. Ook staan sommige regio’s bekend, of zelfs ‘berucht’ om erg veel verzakkingen.Toepassingen schuimbeton

Graafwerkzaamheden is er een van. Soms hoeven dergelijke werkzaamheden niets eens direct naast de woning plaats te hoeven vinden. Een andere reden is het onttrekken van grondwater door bronbemaling. Een enkele keer is het wijzigen van de grondwaterstand het euvel. Dit gebeurt onder leiding van het Waterschap.Toepassingen schuimbeton

Problemen door verzakking

Problemen, die het gevolg zijn van verzakkingen, zijn soms ontelbaar en te divers om allemaal te benoemen. Allerlei materiaal dat aan huizen of gebouwen vast hoort te zitten, breekt af. Zo zijn er in de loop der jaren al verschillende regenafvoeren, leidingen, opstapjes en schuttingen verzakt. Daarnaast kunnen leidingen en kabels bekneld raken, waardoor er direct gevaar kan optreden voor omwonenden.Toepassingen schuimbeton

Bij woodstockvloeren vind je de Magnesiet vloer of Magnesietvloer

deze is erg licht van gewicht daar om in oude panden

Verzakt straatwerk opgelost met schuimbeton

Jammer genoeg bestaan er niet veel voor de hand liggende oplossingen, maar wordt er per situatie apart bekeken wat de meest passende oplossing is. Gelukkig bestaat er zoiets als schuimbeton, dat voor zoveel meer oplossingen zorgt dan in eerste instantie voor mogelijk werd gehouden. Met schuimbeton zijn alle oneffenheden, kieren en holten op te vullen, waarbij er dankzij de flexibele eigenschappen een uitstekende optie ontstaat om vanuit daar verder te werken naar een vernieuwde bestrating.Toepassingen schuimbeton

Vrijblijvend advies schuimbetonvloer en Toepassingen schuimbeton

Heeft u een probleem rondom uw woning of pand, neemt u dan gerust contact op, wij helpen u graag. U kunt hiervoor bellen of een email sturen.

Toepassingen schuimbeton

Toepassingen schuimbeton

Verzakking van straatwerk het zand verdwijnt onder de fundering van het huis of de schuur.

Toepassingen schuimbeton