Fundering aternatief heipalen

Fundering alternatief

Fundering alternatief fundering zonder heipalen In Nederland maken we een fundering vaak op heipalen. Maar wist u dat hier een alternatief schuimbeton is.

Een fundering zonder heipalen

In Nederland maken we een fundering vaak op heipalen. Dat kost vaak veel tijd. Maar wist u dat hier ook een heel mooi fundering alternatief voor bestaat? In twee woorden: opwaartse druk! We leggen u graag uit hoe dit werkt.

Opwaartse druk door Isopact schuimisolatie

Bouw licht van gewicht en gebruik opwaardse kracht !

De opwaartse druk, of opwaartse kracht, is de kracht die een gewicht omhoogduwt. Een mooi simpel voorbeeld van opwaartse druk vinden we in ballonnen. Vullen we een ballon met lucht dan zal deze niet opstijgen. Vullen we hem echter met een gas lichter dan lucht – helium bijvoorbeeld – zal de ballon opstijgen. Doordat een ballon met helium zo licht is, stuwt de opwaartse kracht de ballon omhoog.

De opwaartse kracht op een voorwerp is recht evenredig met het volume van het object dat is ondergedompeld. Met andere woorden, hoe meer van een object is ondergedompeld, hoe groter de opwaartse kracht is die erop inwerkt. Dit betekent dat zelfs objecten die in vloeistof zinken een opwaartse kracht hebben die hen naar boven duwt.

schuimbeton drijft op water is een zeer lichte dekvloer

fundering van schuimbeton
fundering van schuimbeton

Drijvende fundering

Zo werkt het ook met vloeistoffen. Wanneer we een object in een vloeistof plaatsen, duwt het gewicht van het object naar beneden op de vloeistof (bijvoorbeeld grondwater) terwijl een opwaartse kracht omhoog duwt tegen het object, tegen de zwaartekracht in. In het algemeen kan deze opwaartse kracht worden berekend met de vergelijking Fb = Vs × D × g, waarbij Fb de opwaartse kracht is, Vs het volume van het ondergedompelde deel van het object, D de dichtheid van de vloeistof waar het object in is ondergedompeld en g de zwaartekracht.

Hetzelfde principe gebruiken we om een fundering te maken. Als de opwaartse en neerwaartse kracht gelijk blijft dan drijft de fundering als het ware op het grondwaterpeil. Is de opwaartse druk van de fundering te klein, dan gaat deze zakken.

Traditionele funderingen

Een fundering is nodig om de krachten die het eigen gewicht met zich meebrengt over te brengen op een vaste ondergrond, waardoor vervormingen en verzakkingen van het bouwwerk voorkomen cq. sterk gereduceerd worden. De meest voorkomende zijn de gemetselde, de betonnen, de gestorte, de hardhouten en de fundering op betonpalen. Graafwerk en het plaatsen van heipalen is vaak een tijdrovend en zwaar onderdeel van ver- of nieuwbouw. Gelukkig is er een zeer goed alternatief voorhanden met de Isopact-fundering.

Fundering alternatief

Als ter plaatse van het bouwwerk zich een vaste grondlaag bevindt op niet al te grote diepte (maximaal 2 meter), kunt u overwegen om een fundering te maken die opgevuld is met schuimisolatie van Isopact. Door de grote hoeveelheid lucht in schuimisolatie is het lichter dan water, en blijft het dus drijven.

Na het uitzetten van de afmetingen van het bouwwerk graven we de grond af met een breedte en lengte van het bouwwerk plus 0,20 meter extra. De diepte van het te graven gat is afhankelijk van het gewicht dat de fundering moet kunnen dragen. Het is niet belangrijk dat de bodem van het graafwerk vlak en waterpas is. In het midden brengen we Isopact aan tot op de vaste grondlaag of tot de opwaartse kracht. De dikte van de schuimisolatie is dus afhankelijk van het gewicht van het bouwwerk. Gaat het om relatief lichte bouwwerken zoals schuren en garages, is een dikte van 0,50 cm vaak al voldoende.

Afwerking

Nadat de betonvloer over de schuimisolatie is gestort en voldoende is verhard, kan hier een afwerkvloer overheen gestort worden. Het is echter ook mogelijk om de betonvloer als woonbeton toe te passen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van schuimisolatie als fundering? Neem dan contact met ons op.

Drie locaties aan de Sumatratsraat, Wassenaarseweg en Voorschoterweg in de gemeente Leiden moesten ingericht worden voor tijdelijke huisvesting van statushouders en starters. Ortageo onderzocht alternatieve funderingstechnieken.

fundering-aternatief

opwaartse druk heeft te maken met het verschil in dichtheid van de drijvende stof en water. Als een voorwerp op water drijft, werken daarop 2 krachten: de zwaartekracht en de opwaartse kracht. De opwaartse kracht is even groot als de zwaartekracht die zou werken op het weg gedrukte water. Als een voorwerp een kleinere dichtheid heeft dan water ligt hij gedeeltelijk boven het water. Is de dichtheid even groot, dan zweeft het voorwerp in het water. Een voorwerp met een grotere dichtheid zinkt. Als je een voorwerp onder water drukt, voel je de extra opwaartse kracht. Dit heeft met waterstofbruggen niets te maken. Je bent in de war met oppervlaktespanning: een voorwerp kan op het wateroppervlak blijven liggen, omdat water zich verzet tegen een groter oppervlak. Dat zou minder waterstofbruggen betekenen. Vandaar dat het voorwerp halverwege blijft rusten op een ingedeukt wateroppervlak. Dit heeft niets te maken met drijven. Probeer het maar met een punaise: voorzichtig op het water leggen, daarna onder drukken.

Paalfundering of alternatieven?

De gemeente Leiden heeft in eerste instantie door een collegabedrijf een geotechnisch onderzoek en advies laten opstellen. Uit deze adviezen kwam naar voren dat een traditionele paalfundering de oplossing was. Vervolgens heeft de constructeur, IMd Raadgevende Ingenieurs, Ortageo bij het project betrokken om te beoordelen of er ook alternatieve funderingstechnieken mogelijk zijn.

Veilig, duurzaam en financieel haalbaar

Op basis van de beschikbare gegevens en aanvullend onderzoek heeft dit geleid tot alternatieven. Hierbij waren de uitgangspunten voor de alternatieve constructies: Veiligheid, Duurzaamheid, Beperking invloed op omgeving en planning en financieel haalbaar. In samenwerking met de IMd zijn er drie typen funderingen uitgewerkt en aangebracht.

fundering-aternatief

Sumatrastraat

Fundering op staal met de mogelijkheid om de fundering bij eventuele zakkingen na te stellen. De voordelen hiervan zijn: snel leverbaar, geen invloed op omgeving (trillingen, geen bodemvreemde materialen de grond in), kosten laag i.v.m. ontbreken funderingspalen die nadien niet meer bruikbaar zijn.

fundering-aternatief

Wassenaarseweg

Door de grilligere ondergrond en de gewenste bebouwing moest er gekozen worden voor een fundering op palen. In verband met planning en de wens om geen trillingen te hebben (laboratoria in omgeving) is ervoor gekozen om mortelschroef palen aan te brengen. Normaliter niet de meest geschikte paalfundering, maar i.v.m. tijdelijke karakter en is deze methode als geschikt gekozen.

Fundering alternatief fundering zonder heipalen In Nederland maken we een fundering vaak op heipalen. Maar wist u dat hier een alternatief schuimbeton is.

fundering aternatief

Voorschoterweg

Hier komt bebouwing met verschillende hoogtes en daarom verschilt de belasting op de ondergrond. Er is gekozen om de bovengrond te stabiliseren met behulp van het systeem van TerraStab. Na het aanbrengen van de verbetering wordt de plaat voorbelast met als gevolg dat eventuele zettingen vooraf plaatsvinden. Naast de relatief korte doorlooptijd is het ook een voordeel dat de verdichting te zijner tijd vermalen kan worden, zodat het terrein weer in zijn “oorspronkelijke” staat beschikbaar komt, zonder oude funderingsresten in de ondergrond.